İZMİR VE EGE BÖLGESİ SİVAS DERNEKLERİ FEDERASYONU

(İZEBSİDEF) ANA TÜZÜĞÜ

Federasyonun adı ve merkezi:

Madde 1: Yasalar ile bu Ana tüzük hükümleri uyarınca “İzmir ve Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu” adı ile bir federasyon kurulmuştur. Federasyonun kısa adı “İZEBSİDEF” olup merkezi İzmir’dir.

Federasyonun amacı:

Madde 2: İZEBSİDEF’ in amacı; “ demokratik, geniş tabanlı, bağımsız ve güçlü bir sivil toplum örgütü oluşturarak yöremizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesine yardımcı olmak, toplumsal barışa katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası platformda sesimizi duyurmaktır.

Federasyonla Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde 3:

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için

araştırmalar yapmak,

 • Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek
 • Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin

etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam

ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak veya kurulu bir konfederasyona

 

katılmak, gerekli izin alınarak federasyonların kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki federasyon veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Sivas kültürü ve geleneksel değerlerini koruyup yaşatmak amacıyla şenlikler, şölenler, geleneksel yemek günleri, gezi turları, gençler arasında sosyal ve sportif yarışmalar organize eder. Federasyona üye derneklerce düzenlenecek seminer, konferans ve paneller gibi kültürel etkinliklere temsilciler göndererek katılım sağlar ve/veya bu tür etkinlikleri bizzat düzenler. Başka kurum ve kuruluşlarca federasyonun amacı doğrultusunda düzenlenecek toplantılara ve çalışmalara her türlü desteği verir.

14-Sivas’ın tarihi-kültürel özelliklerini, geleneksel ve folklorik değerleri tanıtmak, objektif iyi niyet kuralları çerçevesinde ışık tutmak amacıyla dergi, kitap, gazete ve bülten çıkararak kamuoyunu bilgilendirir. Aynı amaçlar doğrultusunda teknolojinin imkanlarından yararlanarak Web sitesi ve tanıtım CD’si gibi elektronik ortamlarda yöresel kültürü bölgeye, ülkeye ve tüm dünyaya tanıtır. Kültürel çeşitlilik arasında uyum ve koordinasyon sağlamak için gerekli çabayı sarf eder.

15-İlimizin doğal yapısını korumak ve ekolojik dengeyi sağlamak için

ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi gibi faaliyetlerde bulunur. Ekolojik dengeyi bozacak tehditlere karşı görüşlerini deklare eder, gerekirse tavır alır. Düzenli kentleşmenin alt yapısını gerçekleştirmek amacıyla zemin etüdü vs. gibi çalışmalara katkıda bulunur.

16-Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla ilişki kurabilir ve yurt   içinde ve dışında kurulmuş dernek, konfederasyon veya sair üst kuruluşlara üye olarak katılabilir.

17-Ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal alanlarda görüş ve öneriler  geliştirerek bunları gerekli mercilere ve kamuoyuna iletebilir.

18-Genel kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda amaçları ile ilgili türlü borç ve taahhüt altına girebilir.

19-Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olmak kaydı ile vakıf, yardımlaşma sandığı ve gelir getirici ve arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler kurabilir.

20-Gerekli görülen hallerde taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar, taşınmaz mallar üzerine ipotek ve benzeri her türlü ayni hakları koydurabilir, her türlü inşaatı yaptırabilir, mülkiyetinde bulunan taşınmazları işletebilir veya işletilmesi için devredebilir.

21-Benzer amaçlı mesleki kuruluşlardan her türlü yardım ve bağış alır ve verir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federasyonun Faaliyet Alanı

Madde 4: Federasyon, sosyal alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üyelik hükümleri ve Üyelik İşlemleri

Madde 5: 5.1 İZEBSİDEF üyesi olan kuruluşlar:

 1. Tüzel kişiliği kazanmış,
 2. İZEBSİDEF’ in gelirlerine temel oluşturan aidat taahhüdünde bulunmuş,
 3. İZEBSİDEF’ in ana tüzük hükümlerine uymayı taahhüt etmiş,
 4. Yasa ve yönetmeliklerde öngörülen üyelik koşullarını taşıyan ,
 5. Genel Kurul toplantılarında federasyona üyelik konusunda karar almış olan dernekler olması şartı aranır.

5.2 İZEBSİDEF’e üye olabilmek için;

 • Her demek kendi genel kurullarında karar almak ya da yönetim kuruluna federasyona girme konusunda yetki vermek suretiyle İZEBSİDEF’ e girmek için yazılı olarak müracaat edebilirler. İZEBSİDEF’ e üye demekler, üye sayılarına bakılmaksızın eşit haklara sahip olurlar ve Genel Kurulda 6 delege ile temsil edilirler. Yönetim Kurulu, kuruluşların üyelik için yaptıkları başvuruları en çok 30 gün içinde, üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu başvuran derneğin yönetim kuruluna yazılı olarak duyurmak zorundadır.
 • Üye demekler gerekli ödentileri ödemeyi taahhüt etmelidirler. İZEBSİDEF üyeliği için aşağıdaki işlemler yapılır:
 1. İZEBSİDEF üyesi olmak isteyen adaylar, İZEBSİDEF’ in amaç ve hizmet

konuları ile Ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Başvuru Formunu doldurup İZEBSİDEF yönetimine sunarlar,       v

 1. Aday derneğin üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az iki üyenin önerisi şarttır
 2. Yönetim Kurulu başvuru tarihinden itibaren 30 iş günü içinde adayın müracaatı ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.
 3. Adayın federasyon üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır.

Üyelik ile ilgili ödeme yükümlülükleri yerine getirmedikçe İZEBSİDEF üyeliği kazanılmaz.

 

 1. Bu Tüzükte ve ilgili kanunlarda aksine hüküm olmayan hallerde, üyeler eşit haklara sahiptirler. Münhasıran sahip oldukları eşit haklar bakımından, federasyon üyesi kuruluşların, üye sayılarına ve İZEBSİDEF Genel Kumlunda kendilerini temsil edecek delege sayılarına bakılmaz. Federasyona maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

 

 

 

Üyelikten Çıkma

Madde 6: Her üye dernek yazılı olarak bildirmek kaydıyla, federasyondan çıkma hakkına sahiptir.

Üye derneklerin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üye derneğin olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 7: Federasyon üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 • Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 • Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.
 • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Federasyon malvarlığında hak iddia edemez.

Federasyon Organları

Madde 8: Federasyonun organları aşağıda gösterilmiştir.

 • Genel kurul,
 • Yönetim kurulu,
 • Denetim kurulu,

Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

 

Madde 9: Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; Federasyona üye derneklerin belirlediği delegelerden oluşur. Her üye dernek genel kurulda 6 delege ile temsil edilir. Genel kurul ;

 

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

 

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya federasyon delegelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Çağrı Usulü

 

Yönetim  kurulu, Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan delegeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, delegelerin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak delegelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur, delegeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan delege sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir, delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması  halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda  oy kullanan delegelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun  listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır; delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 10: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları delegeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan delegelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün delegelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile federasyon delegelerin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 11: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 • Federasyon organlarının seçilmesi,
 • Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim

kurulunun ibrası,

 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya

değiştirilerek kabul edilmesi,

 • Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 • Yönetim kurulunca federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek  onaylanması,
 • Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 • Federasyonun, konfederasyonlara katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 • Federasyonun uluslararası faaliyette bulunması,
 • Federasyonun vakıf kurması,
 • Federasyonun fesih edilmesi,
 • Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

 

 

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12: Yönetim kurulu, on beş asıl ve on beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 • Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 • Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 • Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, federasyonun lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
 • Genel kurulda alınan kararları uygulamak, ‘
 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu bilanço veya gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu  düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 • Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 • Federasyona üye dernek alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 • Federasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 • Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 13: Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı

boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Federasyonun Gelir Kaynakları

Madde 14: Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 • Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 TL, aylık olarak ta 50 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 • Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 • Federasyon mal varlığından elde edilen gelirler,
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 • Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 • Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 15: Defter tutma esasları;

Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi  aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço  esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 • Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 • Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak giren derneklerin giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 • Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 • İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 • Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra

numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 • Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 • (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 • Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile

kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği  yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri  esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Federasyonda, tutulması zorunlu defterler (Büyük defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere  ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu”

düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe

 

Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 16: Gelir ve gider belgeleri;

Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile federasyon adına gelir tahsil edecek kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine  göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını

ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” federasyon tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, federasyon yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

 

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin federasyon yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 17: Federasyonun, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Federasyon Beyannamesi” federasyon yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde federasyon başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 18: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verili

Taşınmazların Bildirilmesi

Federasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren  otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan)’, Taşınmaz mal  Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması  durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Federasyonun yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında federasyon organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek

Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilcilik Açma

Madde 19:  Federasyon, gerekli gördüğü yerlerde Federasyon faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, federasyon genel kurulunda temsil edilmez.

       Federasyonun İç Denetimi

Madde 20: Federasyonun genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Federasyonun Borçlanma Usulleri

Madde 21: Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

       Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 22: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma

hakkı bulunan delegelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun toplantıda

sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda  ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Federasyonun Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 23: Genel kurul, her zaman federasyonun feshine karar verebilir.

 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan delege sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adında “Tasfiye Halinde İzmir ve Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir, federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse federasyonun bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip federasyona devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak  verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından;’ durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyonun merkezinin bulunduğu yerin mülki    amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının desteklenmesi zorunludur.

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 24: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Bu Tüzük 24 (Yirmi Dört) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

 

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda federasyon organları oluşturulana kadar, federasyonu temsil edecek ve federasyonla ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

 

ADI SOYADI                        ÜYESİ OLDUĞU DERNEK   

 

 1. KEMAL GÜNEYLİ SİVAS GÜRÜN KANGAL İLÇESİ KÜLT.DAY.DER.
 2. ZEKİ KARAOĞLU YUSUFOĞLAN KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DER.
 3. HÜSEYİN GELMEZ SİVAS İLİ İMRANLI KÜLTÜR VE DAY. DER.
 4. HAMİT ÇELİK ALİAĞA SİVASLILAR KÜL. DAY. DER.
 5. NECATİ ŞAHİN İZMİR SİVASLILAR KÜL.DAY.DER.
 6. ALİ ÇÖL SİVAS VE GÜMÜŞDERELİ KÜL.DAY.DER.
 7. AHMET DOĞAN DİVRİĞİ KÜLTÜR VE DAY. DERNEĞİ
 8. HASAN AKKUŞ SİVAS KANGAL HAMAL KÖYÜ KÜL.DAY.DER.
 9. ÖMER KOÇ KUŞADASI SİVASLILAR KÜLTÜR VE DAY.DER.

10.TURAN ERDOĞAN     SİVAS YILDIZELİ KARKIN KÖYÜ.YAŞ.DER.